Ochrana osobných údajov


ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA zákazníkov predajcu

Ing. Radovan Krajčovič - R. K. VIN MODRA, Štúrova 176/35, 900 01  Modra, IČO : 41493150

Informácie Správcu podľa čl. 13

Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

1. Účel dokumentu

1.1. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť všetkým zákazníkom predajcu informácie o spracovaní osobných údajov v rozsahu stanovenom v čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - ďalej iba "Nariadenie".

1.2. Tieto informácie sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov zákazníkov internetového obchodu.

2. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU a poverenec pre ochranu osobných údajov (DPO)

2.1. Správcom osobných údajov pre zákazníkov predajcu Ing. Radovan Krajčovič - R. K. VIN MODRA, so sídlom Štúrova35, Modra, Slovenská republika, IČO 41493150, zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Pezinku č. ŽR 107-9946, č. Žo - 2005/01926/2/ZIF

2.3. Kontaktné údaje Správcu :

Email: krajcovicova@rkvin.sk; Telefón: +421908780831

Poštová adresa: Ing. Radovan Krajčovič - R. K. VIN MODRA, Štúrova35, 900 01 Modra, Slovenská republika.

2.4. Poverencom pre ochranu osobných údajov (Data Protection Officer) je Mgr. Nadežda Krajčovičová, email: krajcovicova@rkvin.sk

3. Rozsah spracovávaných osobných údajov

3.1. Osobné údaje fyzických osôb - zákazníkov predajcu (ďalej tiež len "zákazníci") sa spracovávajú v rozsahu:

- meno, priezvisko, fakturačná/doručovacia adresa, e-mailová adresa, údaje o nákupe,

Všetky z hora uvedené osobné údaje zákazníkov ďalej len "Osobné údaje".

4. Právny základ SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich Osobných údajov zákazníkov,

4.1.1. ktorí uskutočnili nákup v internetovom obchode je :

  • splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia a
  • splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Správcu vzťahuje v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nariadenia
  • súhlas daný Správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia.

5. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Osobné údaje sa spracovávajú k účelu:

5.1.1. pri zákazníkoch, ktorí uskutočnili nákup v internetovom obchode, k účelu uzatvorenia a plnenia zmluvy o kúpe tovaru a ďalej k účelu plnenia zákonných povinností Správcu (bez nutnosti súhlasu so spracovaním Osobných údajov), ako aj pre účely priameho marketingu a v prípade súhlasu k využitiu e-mailovej adresy k zasielaniu obchodných oznámení.

5.2. Zo strany Správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia.

6. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Osobné údaje zákazníkov, ktoré sú spracovávané pre splnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností, budú spracovávané po dobu nutnú k plneniu práv a záväzkov zo zmluvy o nákupe tovaru a plneniu zákonných povinností Správcu z toho vyplývajúcich, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivácie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7. KATEGÓRIA PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám najmä:

7.1.2. subjektom, ktoré spracovávajú Osobné údaje pre Správcu a ktorými môžu byť:

a. subjekty zaisťujúce správu software, hostingové služby, iné IT služby a prevádzku webových stránok www.rkvinmodra.sk

b. subjekty zaisťujúce marketingové služby pre Správcu,

c. subjekty poskytujúce zasielateľské služby Správcu,

d. subjekty poskytujúce poradenstvo a odborné služby Správcu,

s ktorými má Správca uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

7.2. Správca nemá v úmysle poskytovať Osobné údaje do tretích zemí alebo medzinárodných organizácií.

8. PRÁVA Zákazníka v súvislosti so SPRACOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Za podmienok uvedených v čl. 15 až 22 Nariadenia má zákazník právo

8.1.1. požiadať Správcu o prístup k svojim Osobným údajom spracovávaným Správcom,

8.1.2. požiadať Správcu o kópii týchto Osobných údajov,

8.1.3. požiadať Správcu o opravu nepresných Osobných údajov,

8.1.4. na vymazanie Osobných údajov spracovávaných Správcom, pokiaľ už nie sú potrebné pre poskytnutý účel, pokiaľ zákazník odvolá súhlas alebo pokiaľ sú Správcom spracovávané protiprávne,

8.1.5. požiadať Správcu o obmedzenie spracovania svojich Osobných údajov v prípadoch stanovených v čl. 18 Nariadenia,

8.1.6. na prenositeľnosť Osobných údajov v rozsahu podľa čl. 20 Nariadenia,

8.1.7. vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich Osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše Osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

8.2. Pokiaľ sa domnievate, že spracovaním Vašich Osobných údajov bolo porušené či je porušované Nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu Osobných údajov.

8.3. Pokiaľ sa jedná o Osobné údaje spracovávané s Vašim súhlasom, máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov daný Správcovi. Prípadným odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich Osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním Osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: e-mailom zaslaným na adresu: krajcovicova@rkvin.sk.

8.4. Poskytnutie Vašich osobných údajov Správcovi je vždy dobrovoľné a nemáte povinnosť Osobné údaje poskytnúť.

Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.rkvinmodra.sk potvrzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 21. 09. 2018.